Obračun s Teleksom

Poročilo delovne skupine, ki ga je sprejela in potrdila Sekcija za marksistično publicistiko na svoji 5. seji  • 13.3.1980 • ANALIZA IDEJNOSTI PISANJA TELEKSA od 1.6. do 1.12.1979 I. Cilj analize idejnosti pisanja Teleksa je bil, zasnovati strokovno oceno, na osnovi katere bi bilo mogoče komunistom v uredništvu in svetu Teleksa pomagati začrtati jasnejša idejnopolitična […]

Zapisnik seje sosveta revije Teleks

• 27. december 1979 • (od 15. Do 18. Ure, po magnetogramu) Prisotni od sosveta: Grahor, Brejc, Kmecl, Tavčar, Slatner, Ciuha Delegati od uredništva: Guzelj, Košir, Raztresen, Repovž, Apih Vabljeni (od uredništva): Guzej, Vrečar, Boncelj, Potočnik Odsotni (od sosveta): Merčnik, Goričar, Šimac Dnevni red: Analiza Svobodne katedre o socialistični morali Poročilo uredništva v obdobju junij-december […]

Ocena odmevov na prispevek Vinka Ošlaka »Ne o socialistični morali, temveč o moralnem socializmu«

• 20. decembra 1979 • V 45. Številki Teleksa, z dne 9.11.1979, je bil objavljen prvi nenaročeni prispevek na temo socialistične morale, ki nam ga je poslal Vinko Ošlak in smo ga objavili pod naslovom: Ne o socialistični morali, temveč o moralnem socializmu. Prispevek se uredniku Apihu in novinarki Koširjevi, ki vodi Svobodno katedro o […]

Poročilo uredništva Teleks

• december 1979 • Ali se je etično delati, da problema ni – ga minimalizirati I. »Usklajenost z vsebinsko zasnovo dnevnika Dela se pri informativnem tedniku Dela – Teleksu kaže predvsem v odmevu, ki ga ima vsakdanja slovenska, jugoslovanska, gospodarska, notranja, kulturna in zunanja politika v objavljenem gradivu. Novinarski pristop je prilagojen dejstvu, da kot […]

Teleks odmevi

• 26. junija 1979 • Stališča, ki so bila izoblikovana na seji komisije P CK ZKS  za agitacijo in propagando glede idejne usmerjenosti in uresničevanja uredniške zasnove revije »Teleks« Razprava v komisiji P CK ZKS za agitacijo in propagando o uredniški zasnovi revije Teleks je nakazala širše probleme v revijalnem tisku in časnikarstvu nasploh, kar […]

Afera Everest

• 25. junija 1979 • To je material, ki je bil pripravljen za sejo tiskovnega sveta, Planinska zveza Slovenije, (EVEREST ’79) Spoštovani! V Teleksu štev. 25 je 22.6.1979 izšel članek Marjana Raztresena »ČLOVEK NA MOGOČNI GORI«, ki vsebuje hude, čeprav dvoumne in zelo neoprijemljive obtožbe in klevete na račun vodstva in članov 7. jugoslovanske odprave […]

Zapisnik seje izdajateljskega sosveta revije Teleks

• 8. junija 1979 • Navzoči: Jože Ciuha, Andrej Grahor, Barbara Goričar, dr. Matjaž Kmecl, Rudi Šimac, in Jure Apih, Bogdan Novak, Mija Repovž. Dnevni red: Konstituiranje novega sosveta Poročilo uredništva Sprejeti sklepi: Ad 1: Tovariš Jože Ciuha, predsednik dosedanjega sosveta prosi, da se ga razreši predsednikovanja; za predsednika novega sosveta je izvoljen Andrej Grahor. […]

CKZKS komisiji za agitacijo in propagando

• 1979 • V uredništvu se ne branimo odgovornosti za napake, do katerih prihaja, pa je vendarle potrebno zapisati, da nam k njim večkrat pripomorejo tudi tisti, ki so kasneje najbolj kritični. Časopis pač ni last novinarjev in tudi ustvarjajo ga ne sami. Časopis je javno občilo, preko katerega se, ne vedno povsem organizirano, pretakajo […]